สำนักบริหารการค้าสินค้าทั่วไป
   
  (1) ศึกษา วิเคราะห์ ติดตามสถานการณ์การผลิต การค้าสินค้าเกษตรและอุตสาหกรรมเป็นรายสินค้าเกี่ยวกับนโยบาย ระเบียบบริหารทางการค้า ความตกลงระหว่างประเทศ เพื่อประกอบการพิจารณาและ / หรือดำเนินการกำหนดกลยุทธ์ การพัฒนาการค้า ระเบียบบริหารการค้า รวมทั้งประเมินศักยภาพการแข่งขันและผลกระทบต่อการนำเข้าส่งออกสินค้าเกษตรและสินค้าอุตสาหกรรมที่รับผิดชอบ
   
  (2) พิจารณากำหนดและ / หรือเสนอความเห็นเพื่อปรับปรุงแก้ไขมาตรการและกฎระเบียบบริหารการนำเข้าส่งออกสินค้าในความรับผิดชอบทั้งเชิงรุกเชิงรับ
   
  (3) จัดทำประกาศและ / หรือระเบียบเพื่อการบริหารจัดการสินค้านำเข้าส่งออกให้เป็นไปตามนโยบายสอดคล้องกับสถานการณ์การค้าและความตกลงระหว่างประเทศ
   
  (4) ประสานความร่วมมือ และเป็นหน่วยงานกลางในการแก้ไขปัญหาอุปสรรคผลกระทบจากการส่งออกนำเข้าหรือภายใต้ความตกลงต่างๆของสินค้าที่อยู่ในความดูแล
   
  (5) ประสานความร่วมมือและเป็นหน่วยงานกลางในการส่งเสริม สนับสนุน สร้างความยอมรับในสินค้าที่อยู่ในความรับผิดชอบ
   
  (6) พิจารณาอนุญาตและ / หรือเสนอความเห็นเพื่อประกอบการพิจารณาอนุญาตนำเข้าส่งออกสินค้าที่มีมาตรการจัดระเบียบ
   
  (7) ให้คำแนะนำเกี่ยวกับแนวทางปฏิบัติ กฎระเบียบ ข้อมูลความเคลื่อนไหวของสถานการณ์ทางการค้าในการนำเข้าส่งออกสินค้าที่อยู่ในความรับผิดชอบ
   
  (8) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย