You are here : Homeลืมรหัสผ่าน ?

ประชาสัมพันธ์ระบบ

แจ้งข้อมูลการ Upload File สำเนาใบรับรอง

ผู้ประกอบการที่ทำการรายงานข้อมูลการนำเข้าเพชรที่ยังไม่เจียระไนผ่านระบบฯ และทำการ Upload สำเนาใบรับรอง ขอให้ท่านตั้งชื่อ File ตามเลขที่ใบรับรอง เช่น IL12345.pdf , IL_006060.pdf , IL-001060.pdf

ห้ามตั้งชื่อ File ดังต่อไปนี้

  1. ห้ามเว้นวรรค เช่น IL 000121.pdf
  2. ห้ามมีจุด เช่น IL.12345.pdf  
Download Documents
 TitleSize 
คู่มือการใช้งานระบบฯ สำหรับผู้ประกอบการ1.32 MBDownload
สไลด์งานสัมมนา1.40 MBDownload